Novinky
30.01.2023
Nové zvodiče KIWA
Nová rada prepäťových ochrán PO I LCF: /fotky7538/pdf/PO%20I%20LCF%2025kA%20Kiwa_sk.pdf   Nová rada prepäťových ochrán PO Iz: /fotky7538/pdf/PO%20... čítať celé
30.01.2023
Nové zvodiče OBO
    Silové napájení AC (obo.sk) www.obo.sk   čítať celé
30.01.2023
Nové zvodiče HAKEL G-line
  Prehľadový katalóg: Přepěťová ochrana a svodiče přepětí - HAKEL přepěťová ochrana     čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Tonery do tlačiarní odoberáme od TonerPartner.sk.

www.tonerpartner.sk

 

 

 

 

********************

 

OBJEDNANÝ TOVAR

ZASIELAME  L E N 

NA ÚZEMÍ SLOVENSKA !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY...
Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy:Nariadenie Evrópskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok


obchodnej spoločnosti BOSY s.r.o.

so  sídlom Školská 16,900 44 Tomášov,

IČO: 31350275

DIČ:2020352334

IČ DPH:SK2020352334

Bankové spojenie: Fio Banka a.s.,č.ú.:2700521084/8330 

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I. odd.:Sro, vložka č:50449/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese :

www.prepetove-ochrany.eu;www.bosycompany.eu

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti BOSY s.r.o. so sídlom Školská 16,900 44 Tomášov, identifikačné číslo:31350275,zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd.:Sro, vložka č.50449/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou(ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese: www.prepetove-ochrany.eu;www.elektro-bosy.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len„webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.prepetove-ochrany.eu ;www.elektro-bosy.eu(ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho,koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3.Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať.Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. Užívateľský účet

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke,môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie,že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade,ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva,či v prípade,keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy(vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie ,že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho,popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj,a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru.Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov.Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu,kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch,keď je tovar doručený v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

-objednanom tovare (objednávaný tovar  „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje,ktoré do objednávky kupujúci vložil,a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo  „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou,a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru,výška kúpnej ceny,predpokladané náklady na dopravu)požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky(akceptáciou),ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou,a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami,ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu(vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy(náklady na internetové pripojenie,náklady na telefonické hovory apod.)si hradí kupujúci sám.

 

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

-v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese :Školská 16,900 44 Tomášov;

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2700521084/8330, vedený vo Fio banke,a.s.

(ďalej len „účet    predávajúceho“);

tento spôsob platí LEN pri platbe vopred na pred faktúru.

 

4.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.Ak nie je uvedené vyslovene inak,rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby.V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený ,najmä v prípade,že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky(článok 3.5),požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7.Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad-faktúru.Predávajúci je platcom DPH.Daňový doklad-faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

5.1.Kupujúci berie na vedomie,že podľa ustanovení platného zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník,v znení neskorších predpisov(ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho,ako aj tovar, ktorý podlieha opotrebovaniu alebo zastaraniu,ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

5.2.Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad,keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť,má kupujúci právo v súlade s ustanovením par.53odst.7 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich(14) dní od prevzatia tovaru.Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich(14)dní od prevzatia tovaru,a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho:eletomelektro@outlook.com.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší.Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do troch pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety,vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške: 5EUR(slovom päť euro) za každý deň omeškania ,maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru.Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti,na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta,a to aj v prípade,keď škoda presahuje zmluvnú pokutu.Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné v pôvodnom obale.

5.4.V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok , je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru,najmä za účelom zistenia či vrátený tovar nie je poškodený ,opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podĺa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru)kupujúcemu najneskôr do desiatich(10)dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok,a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie ,že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený,opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný,vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

 

6.1.Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci,ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho,nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke,je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.Ak neprevezme kupujúci  tovar  pri dodaní,je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške: 5EUR(slovom:päť euro)a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke,je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi.V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje,že zásielka tovaru spľňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

6.6.Tovar zasielame LEN v rámci Slovenskej republiky.

 

7.Zodpovednosť za vady, Záruka

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady,vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho,sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi(najmä ustanovením par.619-627 a nasl.Občianského zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou,najmä že je bez vád.Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie,že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované predávajúcim,výrobcom alebo jeho zástupcom popisované,ale na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané,prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé,že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov,je v tomu zodpovedajúcom množstve,miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu,ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorú sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade,že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou(ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to,aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve,a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci ,alebo jej opravou,ak nie je takýto postup možný ,môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.To neplatí,ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo  rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.Rozpor s kúpnou zmluvou,ktorý sa prejaví v priebehu šiestich(6)mesiacov odo dňa prevzatia veci,sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí,ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4.Ak nejde o veci použité,zodpovedá predávajúci za vady,ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe(záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady,vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho,uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

7.6.Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými predpismi SR.Ako záručný list slúži nákupný doklad.

8.Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie,že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu(vrátane fotografií ponúkaného tovaru)sú chránené autorským právom.Kupujúci sa zaväzuje ,že nebude vykonávať žiadnu činnosť,ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy ,programové vybavenie alebo iné postupy,ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu.Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu,ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie ,že predávajúci nesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho,ktorý je fyzickou osobou,je poskytovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:meno a priezvisko,adresa bydliska,IČO,DIČ,adresa elektronickej pošty,telefónne číslo(ďalej spoločne všetko  „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim,a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie,že je povinný svoje osobné údaje(pri registrácii,vo svojom užívateľskom účte,pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu)uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu,ako spracovateľa.Okrem osôb prepravujúci tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.

 

 

9.6. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú.Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Kupujúci potvrdzuje,že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom,že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.Kupujúci prehlasuje,že bol poučený o tom,že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručením na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade,že by sa kupujúci domnieval,že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5)vykonáva spracovanie jeho osobných údajov,ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom,najmä ak sú osobné osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania,môže :

§ požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

§ požadovať,aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.Najmä sa môže jednať o blokovanie,vykonanie opravy,doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená ako oprávnená ,predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadový stav.Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti,má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre  ochranu osobných údajov.Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9.Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov,je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu  neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom,službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.Doručovanie

 

10.1.Ak nebude dohodnuté inak,všetka korešpodencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne,a to elektronickou poštou,osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb(podľa výberu odosielateľa).Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2.Správa je doručená:

-v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty,integrita správ

zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky

adresátom

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevziatia

zásielky,ak adresát odmietne (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevzať)zásielku prevziať

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich(10)dní od

uloženia zásielky a danie výzvy  adresátovi na prevzatie uloženej zásielky,ak dôjde k uloženiu zásielky

prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade,že sa adresát o uložení nedozvedel

 

11. Záverečná ustanovenia

 

11.1.Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný(zahraničný)prvok,potom strany dojednávajú,že vzťah sa riadi slovenským právom.Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu.Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3.A je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné,alebo sa takým stane,namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie,ktorého zmyseľ sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy  alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.Kontaktné údaje predávajúceho, adresa pre doručovanie:Školská 16,900 44 Tomášov, adresa elektronické pošty:obchod@mail.telekom.sk.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia(SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,P.O.Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel.č.:02/58 27 21 72,02/58 27 21 04

fax.č.02/58272 170

email:info@soi.sk

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2018

 

 

2023(c)BOSY s.r.o.-všetky práva vyhradené. Obsah www.bosycompany.eu je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.

Logo
www.bosycompany.eu
Iveta Bosá, Ján Bosý
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk